Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére.

 

Pályázati felhívás

 

A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezető álláshelyének betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Alapító) az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban Emtv.) előírásainak megfelelő pályázatot hirdet a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) ügyvezető álláshelyének betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege:

Az ügyvezető feladatkörét határozott időtartamú munkaviszony keretében, teljes munkaidőben látja el. A munkaviszony 2018. január 2. napjától 2022. december 31 napjáig tart. A munkába lépés napja az ügyvezetői alkalmazás első napja. A munkavégzés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.A

 

A vezető jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az Emtv. szerinti eltérésekkel, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Pt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A Társaság alapfeladata és célkitűzései

 • bemutatja az egyetemes és magyar zeneirodalom műveit
 • kiemelt figyelmet szentel a kortárs – különösen a kortárs magyar szerzők műveinek
 • fellépési lehetőséget biztosít a legkiválóbb hazai és nemzetközi művészeknek – különös tekintettel a fiatal magyar művészekre
 • támogatja a zenekari művészek kamarazenei kezdeményezését, segíti pályájukat
 • segíti a fiatal, zenekari művészek pályakezdését
 • újszerű, innovatív, széles közönségrétegek érdeklődésére számot tartó produkciók létrehozása
 • közönségnevelő programok létrehozása
 • a Dohnányi Akadémia megszervezése (zenekari akadémia és karmesteri mesterkurzus)

 

A Társaság éves költségvetésének fő előirányzatai

Bevételek:

 

Belföldi értékesítés várható díja                                                  327 000 000 Ft

Kereskedelmi ért. várható árbevétele                                                 100 000 Ft

Alapító Önkormányzat támogatása                                             110 000 000 Ft

Állami támogatás                                                                         131 900 000 Ft

Egyéb támogatások (TAO, stb.)                                                  169 000 000 Ft

 

 

Kiadások:

Személyi juttatások                                                                      300 000 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok                                                         66 000 000 Ft

Dologi kiadások                                                                           372 000 000 Ft

 

Létszámkeret:

Teljes munkaidőben, művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:                  66 fő

Részmunkaidőben, művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:                     19 fő

Teljes munkaidőben, nem művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:             9 fő

Részmunkaidőben, nem művészi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók létszáma:               2 fő

 

A munkakör betöltésével járó feladatok, a fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények

 • A vezető a jogszabályok, a Társaság alapító okirata, szabályai, valamint az Alapító által hozott határozatoknak és a feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően irányítja a Társaságot és a fent említett keretek között biztosítja a Társaság sikeres és eredményes működését.
 • A Társaság ügyeinek vitele, irányítása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényekben (a továbbiakban Ectv.), a Ptk, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben és az Alapító Okiratban meghatározott jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, azoknak betartása és a végrehajtás ellenőrzése
 • a vonatkozó jogszabályok ismerete
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett
 • a Társaság képviselete harmadik személyek, valamint bíróságok, hatóságok előtt
 • a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásainak, valamint közhasznúsági mellékletének elkészíttetése és az Alapító elé terjesztése
 • az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, végrehajtása és ellenőrzése
 • a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és előadó-művészeti szakmai testületekkel szakmai konzultáció fenntartása
 • a Társaság ügyeiről naprakész felvilágosítás nyújtása, az iratokba való betekintés lehetővé tétele
 • döntés a hatáskörébe tartozó ügyekben
 • az évad programjának megtervezése, kivitelezése
 • hazai és nemzetközi művészekkel, fesztiválokkal való kapcsolatok kialakítása
 • a hazai és nemzetközi zenei élet ismerete
 • a próbák vezetése, a zenekar felkészítése hangversenyekre, a műsorban tervezett hangversenyek vezénylése
 • a zenekar művészeti színvonalának, minőségének, fegyelmének biztosítása, a tervszerű, nyugodt alkotói légkör megteremtése, a magas művészi színvonalú - a gazdaságosság szempontjait is figyelembe vevő – műsorpolitika kialakítása

 

A vezetői munkakör betöltéséhez szükséges szakmai követelmények és egyéb feltételek

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • a magyar nyelv ismerete, és két világnyelv tárgyalási szintű ismerete
 • Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) 8. § alapján:
  • szakirányú felsőfokú végzettség (Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, amely alól a pályázó a  Rendelet 8. § (5) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén mentesül, továbbá a Rendelet 8. § (6) bekezdése alapján az ott meghatározott feltételek estén mentesülhet),
  • legalább 5 év szakmai gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő,
  • legalább 5 év vezetői gyakorlat (Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő), valamint
 • legalább öt év zeneigazgatói vagy művészeti vezetői gyakorlat
 • fesztiválszervezői gyakorlat
 • közönségnevelésben való jártasság
 • zenekarépítésben, zenekari nevelésben való jártasság

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • előadóművészeti szervezet irányításában szerzett, 5 évnél magasabb vezetői gyakorlat
 • nonprofit szférában szerzett vezetői tapasztalat
 • hazai és nemzetközi előadó-művészekkel, fesztiválokkal való aktív kapcsolat

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • részletes szakmai, fényképes önéletrajzot
 • iskolai végzettséget, képesítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát. Nyelvvizsga hiányában a nyelvtudás ellenőrizhető a személyes meghallgatáson.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • a pályázó személyes motivációját, a Társaság jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit
 • a megpályázott munkakörrel kapcsolatos elképzelését, gazdasági stratégiát, kitérve benne a Társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységét érintő elképzelésekre
 • a Társaság jövőbeli működésére vonatkozó szakmai terveket, a műsortervre vonatkozó elképzeléseket, valamint a Társaság stratégiai fejlesztési koncepcióját
 • a Társaság szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, ami tartalmazza a vezető munkatársak felsorolását
 • a marketing, PR, kommunikációs, stratégiai elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét
 • közönségnevelési koncepciót
 • a vezetői és szakmai tapasztalat meglétét igazoló okiratot

 

A pályázathoz az alábbi nyilatkozatok csatolása szükséges

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők – így az elbírálásban résztvevők – megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a nyertes pályázat esetén az Mt. 211 §-a szerinti összeférhetetlenség fennál-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló képviselő-testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri

 

A pályázók a pályázat elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, amely tartalmazza a Társaság

 • Alapító okiratát
 • gazdasági helyzetét bemutató dokumentumait (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, szervezeti felépítés)

 

Javadalmazás

Az ügyvezető munkabére bruttó 994.000 Ft/hó, azaz bruttó kilencszázkilencvennégyezer forint/hó összegben kerül megállapításra.

 

A pályáztat benyújtásának határideje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzétételtől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

e-mail: palyazat@bp22.hu

postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

 

A pályázat tartalmával kapcsolatban Ortutay Réka művészeti menedzser (telefonszám: 30/7377562, e-mail: ortutay@bdz.hu, egyéb kérdésekben az önkormányzat részéről Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor (telefonszám: 1-229-2611/226 mellék, gadacsim@bp22.hu) nyújt felvilágosítást. A pályázati dokumentáció Ortutay Réka művészeti menedzsertől igényelhető.

 

A pályázat elbírásának rendje

Az érvényes pályázatokat benyújtó jelölteket a benyújtási határidőt követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A munkakör betöltéséről a képviselő-testület – a szakmai bizottság véleményét mérlegelve- a szakmai bizottság ülését követő képviselő-testületi ülésén dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Önéletrajz