EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYVEZETŐ


Pályázati felhívás: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi Egyesített Óvoda intézményvezető álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

 

 

Pályázati felhívás

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

a

XXII. kerületi Egyesített Óvoda

intézményvezető

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése és 20/B. § (1) bekezdése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nknt.) 67. §-a alapján pályázatot hirdet határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel óvodapedagógus munkakörbe intézményvezető álláshely betöltésére határozott idejű magasabb vezetői megbízással.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-éig szól.

Az intézmény neve, a munkavégzés helye:

XXII. kerületi Egyesített Óvoda (székhely: 1224 Budapest, VII. utca 15.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a teljes körű pedagógiai vezetésért, és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Pályázati feltételek:

A közalkalmazotti munkakörbe való kinevezéshez:

 • büntetlen előélet,
 • 18. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem állás.

 

Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízáshoz:

 • az Nknt. 67. § (1) bekezdése szerint felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)-(2e) bekezdéseiben rögzített kizáró okok.

 

A kinevezés és vezetői megbízás további feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, és vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének döntése, valamint a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak alapján.

Az állás betölthető: 2019. augusztus 1. kezdőnappal

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Egyesített Óvoda intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

 

e-mail: palyazat@bp22.hu

postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andreától /Humánszolgáltatási Iroda vezetője/ a 06-1-229-2611/115. telefonszámon.

ÖNÉLETRAJZ