EGYESÍTETT BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐ


Pályázati felhívás: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsőde intézményvezető álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

 

 

 

 

Pályázati felhívás

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Egyesített Bölcsőde

intézményvezető

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése és 20/B. § (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel kisgyermeknevelő munkakörbe intézményvezető álláshely betöltésére határozott idejű magasabb vezetői megbízással.

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig szól.

Az intézmény neve, a munkavégzés helye:

Egyesített Bölcsőde (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 40./a)

Az intézmény tevékenységi köre:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.

Az intézményvezető feladatai:

Az intézmény irányítása, vezetése. Az intézmény által ellátott feladatok: bölcsődei ellátás, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások.

Pályázati feltételek:

A közalkalmazotti munkakörbe való kinevezéshez:

 • büntetlen előélet,
 • 18. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízáshoz:

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy esetében nem állnak fenn a Kjt. 20. §-ának (2c)-(2e) bekezdéseiben rögzített kizáró okok.

 

A kinevezés és vezetői megbízás további feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, és vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, valamint a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak alapján.

Az állás betölthető: 2019. szeptember 1. kezdőnappal

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés

Illetmény és juttatások: a Kjt, és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai alapján.

A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Egyesített Bölcsőde intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

 

e-mail: palyazat@bp22.hu

postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andreától /Humánszolgáltatási Iroda vezetője/ a 06-1-229-2611/115. telefonszámon.

 

ÖNÉLETRAJZ