Hírek

HIRDETMÉNY - Óvodai beiratkozások
Ne feledjük! A 2013/2014-es nevelési évekre 2013. május 6-10. között kell beíratni az önkormányzati fenntartású ovikba a csemetéket.
2013-04-21

Az Óvod?K LIST?JA és az ÓvodAI KÖRZETEK UTCANEVEK SZERINTI letölthető táblázatai a lap alján

H I R D E T M É N Y

az óvodai felvételekről a 2013/2014-es nevelési évreA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.bp22.hu/intezmenyek/bolcs-ov, a www.budafokteteny.hu/intezmenyek, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján "az a szülő vagy törvényes képviselő:

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító

nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el."


Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.

 • A Nknt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.

 • A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés időpontja:


2013. május 6-10.


A jelentkezés helyszíne:

Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ Kamaraterem (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)

 • Május 6. (hétfő) 7-18 óráig

 • Május 7. (kedd) 7-18 óráig

 • Május 8. (szerda) 7-18 óráig

 • Május 9. (csütörtök) 8-16 óráig


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Központban (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

 • Május 10. (péntek) 8-14 óráig


A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),

 • a szülő személyi azonosító igazolványát,

 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

 • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük a www.bp22.hu/intezmenyek/bolcs-ov, valamint a www.budafokteteny.hu/intezmenyekhonlapon található).


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - írásban - 2013. június 7-ig értesíti a szülőket.


A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.


Az óvodai nevelési év kezdete: 2013. szeptember 2. (hétfő). Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele is. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.


Budapest, 2013. március 26.

Szabolcs Attila s.k.

polgármester