Hírek

Bírósági ülnökválasztás soron kívül
Magyarország Köztársasági Elnöke – többek között - a Budai Központi Kerületi Bíróság ülnökeinek soron kívüli választását a 2019. augusztus 1. napja és 2019. szeptember 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
2019-08-21

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök - is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Magyarország Köztársasági Elnöke a 299/2019. (VII.26.) KE határozatával – többek között - a Budai Központi Kerületi Bíróság ülnökeinek soron kívüli választását a 2019. augusztus 1. napja és 2019. szeptember 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki

Budapest XXII. kerülete a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességi területéhez tartozik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a bíróságok ülnökeinek megválasztása.

A most kiírt ülnökválasztáson Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének lehetősége van a Budai Központi Kerületi Bíróságra 1 fő, fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt megválasztani.

 Bírósági ülnök jelölt lehet:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, továbbá azon feltételt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!

A jelöléseket 2019. augusztus 30. napján (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet I. emelet 41. sz. irodájában.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

  1. Nyomtatvány Bjt. 213. § (2) bek. alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének  jelöléséhez
  2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
  3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez)
  4. Nem pedagógus ülnökjelöltnek  igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

Az 1. és 2. pontban jelzett nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetjén átvehetők.

További felvilágosítás a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

Elérhetőségek:

Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

Email: jegyzoikabinet@bp22.hu